Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής του Συμφωνίας με το Πράσινο Ταμείο, ανακοινώνει ότι
δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 19-10-2022 η με υπ’ αριθμ. 248.9.2/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου
Ταμείου που υπογράφεται από τον Πρόεδρό του κ. Ευστάθιο Σταθόπουλο και αφορά σε νέες εντάξεις και
απορρίψεις επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και
Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου
Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων
οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο
Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας».


Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση, εντάσσονται στη Δράση επιπλέον εννέα (9) επενδυτικά σχέδια, από
ισάριθμες επιχειρήσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) 1.264.800,00 €.
Και τα εννέα (9) επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις ΠΕ Κοζάνης-Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας. Επιπρόσθετα, τα έξι (6) εξ’ αυτών θα υλοποιηθούν από υπεργολάβους της ΔΕΗ με συνολική
Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) 784.800,00€ και τα τρία (3) από εργολάβους της ΔΕΗ με συνολική Δημόσια
Δαπάνη (επιχορήγηση) 480.000,00€.


Επισημαίνεται ότι με την ίδια απόφαση απορρίπτονται ως μη επιλέξιμα οκτώ (7) επενδυτικά σχέδια
αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 766.400,00€. Οι απορριφθείσες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα υποβολής
ένστασης με ηλεκτρονικό τρόπο στο www.ependyseis.gr εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη
της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο του Πράσινου Ταμείου ( www.prasinotameio.gr ).
Με την ανωτέρω απόφαση ολοκληρώθηκε πλήρως η διαδικασία αξιολόγησης για το σύνολο των αιτήσεων
που υποβλήθηκαν.


Σύμφωνα με τα στοιχεία των εντάξεων :
 Συνολικά έχουν ενταχθεί στη Δράση 76 επενδυτικά σχέδια ισάριθμων Δικαιούχων επιχειρήσεων με
συνολική δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 10,31 εκ.€, εκ των οποίων 45 με δημόσια δαπάνη 6,28εκ € θα
υλοποιηθούν από εργολάβους και 31 με δημόσια δαπάνη 4,02 εκ. € από υπεργολάβους της ΔΕΗ.
 Ως προς τόπο υλοποίησης των έργων η κατανομή έχει ως εξής :
 

Κατανομή εντάξεων ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα            Αριθμός Εντάξεων             Δημόσια Δαπάνη(εκ. €)
ΠΕ Κοζάνης                                        63                                      8,57
ΠΕ Φλώρινας                                      9                                        1,1
Δήμος Μεγαλόπολης                          4                                        0,63
Σύνολο                                               76                                     10,31

 Ως προς το μέγεθος των ενταγμένων επιχειρήσεων η κατανομή είναι η ακόλουθη :

Κατανομή εντάξεων ανά Μέγεθος Επιχείρησης

Μέγεθος                                     Αριθμός Εντάξεων   Δημοσία Δαπάνη (εκ. €)

Πολύ Μικρή (έως 10 άτομα)                   58                           7,66
Μικρή (10 έως 50 άτομα)                       10                           1,37
Μεσαία (50 έως 250 άτομα)                    8                            1,28
Σύνολο                                                   76                          10,31

Υπενθυμίζεται ότι, η εν θέματι Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και στον Δήμο Μεγαλόπολης της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, των οποίων η δραστηριότητα αφορά στην εκτέλεση εργασιών, την παροχή
υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών άμεσα προς τη ΔΕΗ ή/και έμμεσα προς υπεργολάβους που έχουν
συνάψει συμβάσεις με τη ΔΕΗ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στηρίζει και ενισχύει τις επιχειρήσεις αυτές
προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα προϊόντα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκτελούμενες
εργασίες τους, με στόχο τη σταδιακή απεξάρτησή τους από τη ΔΕΗ και συνολικά από τις λιγνιτικές
δραστηριότητες σε βάθος πενταετίας.


H υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 23-9-2021 και ολοκληρώθηκε στις 21-9-2022.


Η Δράση διέπεται από τον κανονισμό 1407/2013 της Ε.Ε. (De minimis) και θα υλοποιηθεί από το Πράσινο
Ταμείο και τον ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιοι εταίροι EΦΕΠΑΕ : ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας) και
Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Δήμος Μεγαλόπολης-ΠΕ Αρκαδίας).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Image
Πρόγραμμα Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων